Algemene verkoopsvoorwaarden - De Vroey | Hats & Millinery supplies

De Vroey Hats
Ter Rivierenlaan 16
2100 Deurne (Antwerpen)
T +32 (0)3 325 8056
F +32 (0)3 326 5330
E

Algemene verkoopsvoorwaarden

Inhoud winkelmandje
0 product(en) (€ 0)
INHOUDSOPGAVE
 
Artikel 1 – De Partijen
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 
Artikel 3 –Aanbod en Bestelling
 
Artikel 4 – Herroepingsrecht
 
Artikel 5 – De Prijs
 
Artikel 6 – Betaling
 
Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
 
Artikel 8 – Levering en Uitvoering
 
Artikel 9 – Overmacht en Imprevisie
 
Artikel 10 – Klachtenregeling en Geschillen
 
Artikel 11 – Nietigheid
 
ARTIKEL 1 DE PARTIJEN
 
Partijen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn:
 
De Vroey BVBA
 
Henri-Engelslei 42
 
2900 Schoten
 
Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen nummer: 0404577003
 
BTW-nummer: BE0404577003
 
Hierna: 'de verkoper'
 
De particulier (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de 
 
markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) die via de webwinkel van 
 
www.devroeyhats.be een bestelling plaatst
 
Hierna: 'de consument'
 
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN
 
1. De algemene voorwaarden van de verkoper zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper als 
 
Webwinkelier aan de consument.
 
2. De verkoper levert wereldwijd. Indien de consument een leveringsadres in een ander land dan 
 
Europa opgeeft, kan de verkoper de bestelling weigeren.
 
3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de consument minstens 18 jaar oud zijn. Als de 
 
consument geen 18 bent, vragen we de consument om de bestelling door diens ouders of 
 
wettelijke voogd te laten plaatsen. Indien de verkoper merkt dat en bestelling geplaatst is door een 
 
minderjarige, kan de verkoper deze bestelling weigeren.
 
4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de 
 
algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website: www.devroeyhats.be.
 
5. Als de consument online bestelt, bezorgt de verkoper bovendien ten laatste met de 
 
bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in 
 
een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 
6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing 
 
zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.
 
ARTIKEL 3 AANBOD EN BESTELLING
 
1. Alle prijzen vermeld in de webwinkel kunnen geenszins worden beschouwd als een vaststaand en 
 
bindend aanbod. De prijs is definitief bij afsluiting van de bestelling.
 
2. De verkoper beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat op de webwinkel wordt 
 
verkocht en hoe het bestelproces zal verlopen (zie punt 4.). Als de verkoper gebruik maakt van 
 
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen 
 
is echter menselijk en als de verkoper zich overduidelijk vergist heeft, is deze laatste niet verplicht 
 
om alsnog te leveren aan de consument.
 
3. De bestelling van de consument is compleet en de overeenkomst tussen de verkoper en de 
 
consument is definitief zodra de verkoper de bestelling van de consument bevestigt per email en 
 
zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever 
 
van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact en 
 
overschrijving. Indien de uitgever van de kaart van de consument weigert om in te stemmen met 
 
de betaling aan de verkoper, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
 
vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige 
 
betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 
4. Bestelproces: om een product aan te kopen, voegt de consument het product toe aan het 
 
winkelmandje. Nadien geeft de consument de contactgegevens en facturatiegegevens in. 
 
Vervolgens kiest de consument wijze van levering: afhaling aan huis of op een ander adres (te 
 
bepalen door de consument). In de laatste stap krijgt de consument een overzichtspagina, 
 
aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestigt de consument de betaling door het 
 
indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als de 
 
consument deze stappen heeft doorlopen, is de bestelling definitief. De koop is pas afgerond na de 
 
bevestigingsemail door de verkoper (zie punt 3.).
 
ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT
 
1. Als de consument goederen bij de verkoper aankoopt, heeft de consument gedurende 14 dagen 
 
vanaf het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat hij de goederen niet wil 
 
houden. De consument kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van 
 
reden terugsturen (de kosten voor de terugzending worden gedragen door de consument). Binnen 
 
de 14 dagen nadat de verkoper de bestelling heeft teruggekregen of nadat de consument heeft 
 
aangegeven dat hij wil afzien van de overeenkomst, betaalt de verkoper de volledige aankoopprijs 
 
ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de consument heeft betaald.
 
2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van de 
 
consument (zie punt 1.). De verkoper zal aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming 
 
maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 
3. De verkoper mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot de 
 
consument heeft aangetoond dat deze de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk 
 
tijdstip eerst valt. 
 
4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering gaat de consument met de bestelling en verpakking om 
 
als een bonus pater familias. Als de consument de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals 
 
hierboven omschreven, mag hij ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te 
 
kunnen beoordelen of de consument het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen 
 
niet gebruikt zijn. Als de consument de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren 
 
met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en rekening houdende met onze instructies 
 
hieronder.
 
5. De consument kan het retourpakket retourneren via de post of een koerier naar keuze.
 
6. Om het herroepingsrecht, bij levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan de 
 
consument het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar De Vroey BVBA, Ter 
 
Rivierenlaan 16, BE-2100 Deurne. De verkoper zal dan per e-mail een ontvangstbevestiging van 
 
de herroeping sturen.
 
“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan [hier dient 
 
U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :
 
  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop 
 
van de volgende goederen herroep/herroepen (*)
 
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 
  - Naam/Namen consument(en)
 
  - Adres consument(en)
 
  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
  - Datum
 
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
 
ARTIKEL 5 DE PRIJS
 
1. Alle prijzen vermeld in de webwinkel kunnen geenszins worden beschouwd als een vaststaand en 
 
bindend aanbod. De prijs is definitief bij afsluiting van de bestelling.
 
2. Onze prijzen, zoals voorgesteld op de webwinkel zijn exclusief BTW en taksen.
 
3. In de laatste stap van het bestelproces (Artikel 3.4) krijgt de consument een overzichtspagina met 
 
de prijs zoals voorgesteld op de webwinkel (punt 2.), de toepasselijke BTW, de Belgische 
 
belastingen en de verzendkosten (die ook voor rekening van de consument zijn). De consument is 
 
gehouden tot betaling van enige invoerheffingen naar het eigen land.
 
ARTIKEL 6 BETALING
 
1. De verkoper kan enkel betaling via de betaalmodules op de webwinkel aanvaarden.
 
2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de consument te 
 
waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet 
 
verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de consument geen speciale software nodig. De 
 
consument herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van de 
 
browser.
 
ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE 
 
1. De verkoper garandeert de goederen conform zijn aan de bestelling van de consument en voldoen 
 
aan de normale verwachtingen die de consument ervan mag hebben rekening houdende met de 
 
specificaties van het product. De verkoper garandeert dat onze goederen voldoen aan alle op het 
 
ogenblik van de bestelling bestaande wetten in België. Wij garanderen evenwel niet dat de 
 
producten conform zijn met de wetten die gelden in het buitenland. De consument dient zelf na te 
 
gaan of de producten in overeenstemming zijn met de plaatselijke wetgeving.
 
2. Bovendien hanteert de verkoper voor consumenten binnen de EU wat betreft het leveren van 
 
goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan 
 
de geplaatste bestelling.
 
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht 
 
reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden 
 
zal de consument zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 
ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING
 
1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door de consument aangegeven adres bij de 
 
bestelling.
 
2. Indien het bestelde product in stock is, geeft de verkoper de bestelling door aan de postdiensten 
 
ten laatste binnen de 3 à 7 werkdagen na de bestellingsbevestiging. Indien het bestelde product 
 
niet in stock is, informeert de verkoper de consument binnen een redelijke termijn van de 
 
geschatte leveringstermijn.
 
3. Als de verkoper niet tijdig kan leveren, verwittigt deze de consument altijd voor het verstrijken 
 
van de voorziene leveringstermijn. Als de verkoper dat niet doet, kan de consument kosteloos 
 
afzien van de bestelling. In dat geval betaalt de verkoper uiterlijk binnen 30 dagen na de 
 
beëindiging van het contract terug.
 
4. De verzendingen gebeuren steeds op risico van de verkoper. De consument hoeft zich geen zorgen 
 
te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als de consument ons echter goederen 
 
terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat deze ze liever niet wil houden, is de consument 
 
verantwoordelijk voor het transport.
 
5. Indien de door de verkoper geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet 
 
overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met 
 
de artikelen die de consument had besteld, moet de consument dit zo snel mogelijk en zeker 
 
binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na 
 
ontvangst. 
 
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige 
 
levering of niet-levering door de transporteur. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft in 
 
dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet 
 
door de klant werden ontvangen.
 
ARTIKEL 9 OVERMACHT EN IMPREVISIE
 
1. In geval van overmacht en imprevisie is de verkoper niet gehouden zijn verplichtingen na te 
 
komen. 
 
In geval van overmacht kan de verkoper ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de 
 
overmacht, ofwel de overeenkomst definitief beëindigen. De verkoper stelt de consument op de 
 
hoogte van zijn wil om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
 
In geval van imprevisie kan de verkoper voorstellen aan de koper om de contractuele 
 
voorwaarden te goeder trouw te heronderhandelen (bv. prijswijziging, …). Indien de 
 
onderhandelingen niet tot een goed einde komen, kan de verkoper door de rechter de 
 
overeenkomst laten beëindigen.
 
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de verkoper die de nakoming van 
 
onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt de verkoper onder meer, 
 
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-
 
)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet 
 
beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere 
 
ingeschakelde derden, ... 
 
Imprevisie is elke omstandigheid na het afsluiten van de overeenkomst die de uitvoering van de 
 
overeenkomst voor de verkoper abnormaal moeilijk maakt en het contractuele evenwicht 
 
verstoort.
 
ARTIKEL 10 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN
 
1. De verkoper hoopt natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als de consument 
 
toch een klacht zou hebben over onze producten, kan deze ons contacteren via 
 
info@devroeyhats.be. De verkoper doet er alles aan om de klacht binnen de 7 werkdagen te 
 
behandelen.
 
2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met de consument, ongeacht hun woonplaats, is 
 
uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische 
 
rechtbanken bevoegd. 
 
3. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de 
 
interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de 
 
toepasselijke regelgeving in het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013.
 
ARTIKEL 11 NIETIGHEID
 
1. Indien een van de bepalingen nietig/onwerkzaam is/wordt verklaard wegens strijdigheid met 
 
dwingende regelgeving van de Belgische/Europese consumentenwetgeving, komt het gemene recht 
 
in de plaats.